Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LIV! online Video

LIV! online video gevestigd en kantoorhoudende te Troelstraweg 435, 4384 GT Vlissingen. Hierna te noemen: LIV!

ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

LIV! online video: LIV! , als zijnde uitvoerend producent.

Opdrachtgever: de wederpartij van LIV!.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LIV! en een opdrachtgever waarop LIV! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LIV! voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3. OFFERTES 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. De door LIV! gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. LIV! is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden. 4. LIV! stelt zijn offertes samen op basis van inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. LIV! bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in het afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken of vast gestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma-Stemra rechten.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 1. LIV! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LIV! het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LIV! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LIV! worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LIV! zijn verstrekt, heeft LIV! het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. LIV! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat LIV! is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoord te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LIV! de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. LIV! is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

ARTIKEL 5. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN 1. De overeenkomst wordt aangedaan per opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LIV! zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal LIV! de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LIV! daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 5. In afwijking van lid 3 zal LIV! geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt LIV! zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. De opdrachtgevers vrijwaren LIV! volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door LIV! ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van LIV!. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt LIV! de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle LIV! producties rust het auteursrecht. Een LIV! productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder toestemming van de maker, te weten LIV!. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met LIV!. 3. LIV! behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 4. Na aflevering van het product wordt door LIV!, het door opdrachtgever beschikbaar gestelde materiaal, voor zonodig geretourneerd aan opdrachtgever. LIV! is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van voornoemde materialen.

ARTIKEL 9. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 1. De vorderingen van LIV! op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: * na het sluiten van de overeenkomst aan LIV! ter kennis gekomen omstandigheden geven LIV! goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. * Indien LIV! de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 2. In de genoemde gevallen is LIV! bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van LIV! schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10. GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan LIV! zulks op straffe van verval van iedere aanspraak. 2. Indien een klacht gegrond is, zal LIV! de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal LIV! slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

ARTIKEL 11. HONORARIUM 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel. 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LIV!, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 6. LIV! behoudt zicht het recht voor om 50 procent voorschots kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. 7. Indien de Printprijsregeling van toepassing is dan zal Opdrachtnemer deze op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever toepassen. In dat geval vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle aanspraken (direct of indirect) van de fiscus ter zake van de heffing van omzetbelasting voor de Werkzaamheden, voortvloeiende uit of verband houdende met de toepassing van de Printprijsregeling.

ARTIKEL 12. BETALING 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door LIV! aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van LIV! en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens LIV! onmiddellijk opeisbaar zijn. 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 13. INCASSOKOSTEN 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: * over de eerste € 3.000,- 15%  * over het meerdere tot € 7.000,- 10%  * over het meerdere tot € 15.500,- 8%  * over het meerdere tot € 70.000,- 5%  * over het meerdere 3% 2. Indien LIV! aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. OVERMACHT 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 2. LIV! heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LIV! haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LIV! opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LIV! niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien LIV! bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 15. REIS- EN VERBLIJFKOSTEN Alle reis-, verblijf- en onkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Op aanvraag kan een schatting worden gemaakt van deze kosten.

ARTIKEL 16. CORRECTIE EN WIJZIGINGEN Na oplevering van het project heeft u als opdrachtgever recht op 1 correctie ronde om wijzigingen door te voeren. Deze correcties vallen binnen de begroting. Na deze correctieronde zullen wij de overige correcties uitvoeren voor een meerprijs van € 50,00 per uur (excl BTW). LIV! zal de opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte stellen.

ARTIKEL 17. PROMOTIE LIV! behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter eigen promotie van LIV!.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT Op elke overeenkomst tussen LIV! en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.